PleaseSubscribe our YouTube ChannelSubscribe

राष्ट्रगीतवन्दे मातरम्!
सुजलाम, सुफलाम् मलयज-शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम्, वरदाम्, मातरम्!
वन्दे मातरम्,वन्दे मातरम्!!

Image result for ---- बंकिमचन्द्र चटर्जी----
---- बंकिमचन्द्र चटर्जी----